Έρευνα

Πάντα στο επίκεντρο της τεχνογνωσίας σε θέματα ευεξίας

Έρευνα με επίκεντρο τον Άνθρωπο

Total focus on well being and stress management

At QX World, our dedication is centered around enhancing well-being and effective health management. We develop innovative products and services aimed at enriching people’s understanding and sensations of health. The journey to optimal health is intricate, influenced by genetic makeup, accurate health assessments, and critical health literacy. Our commitment extends beyond conventional approaches, focusing on deepening individual awareness of their physical states and unlocking insights into bodily functions.

Advanced research for optimal body performance

QX World leverages cutting-edge research to deepen the understanding of the body’s biomechanical marvels and the methods to enhance its peak functioning. Our rigorous research underpins the creation of pioneering products, services, and knowledge, which we deliver through our dedicated team of researchers and developers. This initiative aims to empower individuals with the tools and insights needed for optimizing their body’s performance, showcasing the potential of modern research in improving everyday life.

The Smart Report

Precise information for practitioners and clients

Προηγμένη Τεχνολογία

Τα προϊόντα μας βασίζονται σε αποκλειστική τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από δικούς μας ειδικούς.

Εφαρμογή Ενεργειακών Στοιχείων

Χρησιμοποιούμε 100% ασφαλή και αξιόπιστα ενεργειακά στοιχεία
0
Hz

Ελάχιστο Εύρος Συχνοτήτων

0
Mhz

Μέγιστο Εύρος Συχνοτήτων

0

Συνεδρίες

0

Κύματα ανά Δευτερόλεπτο